BELASTINGSERVICE OUDEREN GOUDA

INKOMSTENBELASTING 2018

Ieders  inkomen wordt belast in box 1.

Inkomen kan bestaan uit salaris, uitkering, AOW, verdiensten of vergoedingen uit incidentele klussen, of eventueel alimentatie van een voormalige partner.

Voor de aangifte 2018 gelden de volgende getallen:

 • schijf 1 inkomens tot € 20.142, het percentage is 8,90 %,
  premies Wlz  9,65 % en ANW 0,10 %.
 • schijf 2 inkomens van € 20.142 tot € 34.404, het percentage is 13,20 %,
  premies Wlz 9,65 % en ANW 0,10 %.
 • schijf 3 inkomens van € 34.404 tot € 68.507, het percentage is 40,85 %.
 • schijf 4 bij inkomens boven € 68.507 is het percentage 51,95 %.

Mensen, die AOW ontvangen betalen geen premie voor AOW, anderen 17,9 %.

Mensen, die hogere inkomens hebben dan in box 1 en 2 belast worden, betalen geen Premies Volksverzekeringen, maar hun percentages Inkomstenbelasting maken een forse sprong.

Als U ergens een zakelijk belang heeft, worden inkomstendaarvan belast in box 2. In  de doelgroep Ouderen met een bescheiden inkomen komt dat bijna niet voor.

Uw vermogen wordt belast in box 3.

Vermogens zijn al Uw bezittingen van aanzienlijke waarde, waar voor een taxatie is opgesteld. Dat gebeurt alleen, als er sprake is van een verzameling en als er geen sprake is van ‘eigen gebruik’. Verder valt onder vermogen al Uw bankrekeningen opgeteld, en eventueel aandelen, obligaties, enz.

Alleen het huis waarin U zelf woont moet U aangeven in box 1.

Voor 2018 gold dat vermogen van € 30.000 per persoon niet worden belast. Voor samenwonenden, als ze fiscale partners zijn, is dat € 60.000. Daarboven geldt een ingewikkeld systeem van percentages. De peildatum voor het vermogen was de eerste dag van het jaar, dus voor de komende aangifte is dat 01-01-2018.

Voor 2019 gelden de volkende bedragen: € 30.360 per persoon, dus voor 2 partners € 60.720. De peildatum voor Uw aangifte 2019 is dus al geweest: 01-01-2019. Hiermee heeft U rekening kunnen  houden of anders kunt U dat voor volgend jaar al doen. Zie verder hieronder.

In box 1 kunnen aftrekposten van belang zijn. U verlaagt daarmee het inkomen, dat belast wordt.

Aftrekposten kunnen zijn: bepaalde zorgkosten; giften aan goede doelen, zogenaamde ANBI-instellingen (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen); en als U een eigen huis zelf bewoont de eventuele rente en kosten voor de hypotheek die U daarvoor heeft afgesloten.

Iedereen, die aangifte van Belasting doet, hoeft een deel van het berekende bedrag van de aanslag niet te betalen. Dat is inkomensafhankelijk. Het gaat dan om Algemene Heffingskorting, om Ouderenkorting, om de Alleenstaande Ouderenkorting en mogelijk nog enkele andere kortingen, die voor weinig Ouderen van belang zijn. De aangevers van BOG weten er alles van.

AANGIFTE
Het is heel belangrijk dat Uw belastingaangifte goed gebeurt; alleen dan krijgt U de juiste aanslag van de belastingdienst.
Een niet correcte invulling leidt tot een foutieve aanslag, waarbij U mogelijk te veel betaalt. Maar nog belangrijker is, dat Uw eventuele Zorg- en Huurtoeslag direct gekoppeld zijn aan Uw inkomen en vermogen. Maakt U een fout in de aangifte, welke leidt tot een foutieve aanslag dan kan het zijn, dat U bijvoorbeeld een deel van Uw genoten Huurtoeslag moet terugbetalen.
Indien U in een verzorgingshuis bent opgenomen kan door een foutieve aanslag Uw eigen bijdrage ineens verhoogd worden.
Kortom, laat U bijstaan door een van de BOG-leden die jaarlijks een bijscholing ontvangen om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Inkomstenbelasting, Huur- en Zorgtoeslag. De hulpverlener vraagt € 12 euro onkostenvergoeding per adres.

TIPS VOOR HET EINDE VAN HET JAAR
Als U op 1 januari 2019 meer dan € 30.360 vermogen bezit gaat U over het meerdere belasting betalen. Heeft U een partner, dan wordt Uw vermogen belast als U op die datum samen meer dan € 60.720 heeft. Vermogen zijn al Uw bezittingen (maar niet het door U bewoonde huis) verminderd met Uw schulden (maar niet de op dat woonhuis afgesloten hypotheek). Vermogen wordt belast in box 3. De peildatum is ieder jaar de eerste dag van het jaar.

HOE VERLAAG IK MIJN VERMOGEN?

 • Geef geld uit aan goederen die niet in box 3 vallen zoals bijvoorbeeld een auto, caravan, camper , boot of schilderij.
 • Betaal rekeningen of een vakantie in 2020 voor het einde van dit jaar 2019. Maar pas op, dat de verschaffer niet tussentijds failliet gaat.
 • Als U kunt, betaal in december 2019 de premie voor Uw zorgverzekering 2020 voor een heel jaar vooruit; U krijgt dan ook nog betalingskorting.
 • U kunt in  een keer een schenking doen aan een goed doel. Zie verder hieronder bij Schenking aan goed doel.
 • Los extra af op Uw hypotheek. Meestal mag U boetevrij 10 tot 15 % aflossen. Mogelijk komt U daardoor onder de grens voor de renteopslag, waardoor U voor de toekomst een lagere rente gaat betalen.
 • Als U Uw hypotheek oversluit tegen een lagere rente, mag U de boeterente en de administratiekosten aftrekken.
 • U mag Uw kinderen voor 31-12-2019 nog een schenking doen van maximaal € 5.428. Ook kleinkinderen kun U bedenken; voor hen is de maximale schenking € 2.173 .
  Als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is, is eenmalig een hogere schenking mogelijk, als het om een eigen woning gaat (schenking maximaal € 102.010) een dure studie (maximaal € 54.246), of eenmalig een vrije schenking van maximaal € 26.040.
 • Vraag Uw BOG-aangever naar de details.
 • NOG ENKELE ALGEMENE TIPS
 • Sommige mensen doen geen belastingaangifte, omdat ze daartoe niet zijn uitgenodigd door de Belastingdienst. Laat altijd onderzoeken of dat verstandig is, want soms blijkt, dat mensen recht op teruggave hebben.
 • Als een pensioenfonds een pensioen tegen een bedrag-ineens wil afkopen, vraag dan altijd voordat U akkoord gaat een berekening om te zien hoe men tot het aangeboden bedrag is gekomen. Sommige pensioenfondsen gebruiken bij de berekening van hun dekkingsgraad een verplichte rekenrente van circa 1 %, terwijl ze bij de voorgestelde uitkering een rente van circa 4 % hanteren. Anders gezegd: Het voorgestelde bedrag is veel te laag.
 • Als een pensioenfonds een vergeten nabestaande pensioen alsnog aan de achtergebleven partner uitkeert, let dan op, dat zo’n uitkering het inkomen verhoogt, soms met als onbedoeld bijgevolg, dat ontvangen huur- en of zorgtoeslag moet worden terugbetaald.
 • SCHENKING AAN GOED DOEL
 • Als U een schenking doet aan een organisatie met een goed doel, is die schenking pas aftrekbaar als het bedrag meer is dan 1 % van Uw inkomen.
 • Daarom is beter periodiek te schenken. Bij contract verplicht U zich 5 jaar een bepaald bedrag door Uzelf te bepalen jaarlijks te schenken aan de instelling. In zo’n geval mag U de schenking direct aftrekken zonder dat er een drempel geldt. Een contract is gemakkelijk te verkrijgen. Een telefoontje naar de goede doelen-organisatie bv. Artsen zonder Grenzen, de Hartstichting, KWF, politieke partij of de Kerk is voldoende. Zij sturen U graag zo’n contract toe. Vijf jaar lijkt een lange tijd, maar als U tussentijds komt te overlijden, vervalt het contract automatisch als U dat vooraf aangeeft. Er zijn zelfs giften aan speciale organisaties, waarbij U meer mag aftrekken dan U aan de organisatie hebt gegeven. Dat zijn zgn. culturele organisaties, zoals bijvoorbeeld Het Verzetsmuseum, Kamp Amersfoort, stichting schouwburgcomplex Gouda, filmhuizen, bibliotheken, enz. enz. Het aangifteprogramma berekent dan 25% meer aftrek dan U geschonken heeft.
 • Vraag Uw BOG-aangever ook hier naar de details.

TOESLAGEN

Wanneer krijg ik huurtoeslag in 2019 ?

 1. U mag in 2019 maximaal € 30.360 aan vermogen hebben; samen met Uw toeslagpartner mag dat € 60.720 zijn. Dat vermogen wordt gepeild op 1 januari 2019.
 2. Uw toetsingsinkomen mag in 2019 niet hoger zijn dan € 22.675. Woont U niet alleen dan mag het gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan € 30.800.
 3. Als laatste mag ook de huur in 2019 niet hoger zijn dan € 720,42 per maand. Het gaat hier om de kale huur plus sommige servicekosten. Dat zijn: schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten (portieken, galerijen), energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten (verlichting, liften), kosten voor een huismeester en kosten voor onderhoud van dienst- en recreatieruimten.

Wanneer krijg ik zorgtoeslag in 2019?

Om zorgtoeslag te krijgen moet U en Uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U hebt een Nederlandse zorgverzekering.
 2. U  bent Nederlander van 18 jaar of ouder of U hebt een geldige verblijfsvergunning.
 3. Uw inkomen is in 2019 niet hoger dan € 29.562, of samen met dat van Uw toeslagpartners € 37.885.
 4. Uw vermogen is maximaal € 114.776, of samen met dat van Uw  toeslagpartner € 145.136. 

Als U huurtoeslag of zorgtoeslag wilt aanvragen of wijzigen doet U dat bij de belastingdienst afdeling Toeslagen via Mijn toeslagen,  middels Uw digid-code,  maar… U kunt natuurlijk ook een van onze hulpverleners bellen. Wel zo makkelijk.

WAAR KAN IK NOG MEER GOEDE ADVIEZEN VINDEN ?
Bij de consumentenbond kunt U zich opgeven voor de Belastingcoach; U ontvangt dan gratis regelmatig tips en wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen inzake belastingen. (www.consumentenbond.nl/belastingaangifte )
Als U lid bent van een van de ouderenbonden ANBO of KBO-PCOB dan vindt U in hun periodieken eveneens vaak nuttige adviezen.
Ook kunt U zich abonneren op FiscAlert tegen een door Uzelf te bepalen abonnementsprijs, waardoor U bijna maandelijks wordt geïnformeerd over  de slimste tips in geldzaken. (www.fiscalert.nl , tel. 0900 3472253).
En natuurlijk kunt U altijd de belastingdienst zelf bellen met vragen 0800-0543.

Huisje