Relevante gegevens voor de ANBI-status.

Belastingservice Ouderen Gouda
Kamer van Koophandel 71025480
Rsin: 858551342

Het Banknummer van BOG Gouda is:
NL39 RABO 0329 1747 70

Doelstelling:
Het doel van de Vereniging is het behartigen van de belangen van ouderen zonder of met een bescheiden pensioen uit Gouda of de omgeving van Gouda in de breedste zin van het woord. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door ouderen behulpzaam te zijn bij het doen van aangifte Inkomstenbelasting en de aanvraag van Huurtoeslag en Zorgtoeslag en de controle op de beschikkingen die deze ouderen hierop ontvangen.

De Vereniging werkt daartoe samen met organisaties en instellingen die overeenkomstige doelen nastreven.

De leden van de Vereniging steunen elkaar bij het verkrijgen van de kennis die nodig is om de doelstelling zoals hierboven onder 1 is beschreven te realiseren.

De Vereniging adviseert de Gemeente Gouda.

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte en voorgeschoten kosten kunnen worden vergoed. De Vereniging heeft geen betaalde functionarissen in dienst.

Hoofdlijnen van het Beleidsplan Belastingservice Ouderen Gouda voor de jaren 2020 tot en met 2024.

 • We schatten in dat nog geruime tijd behoefte is aan de dienstverlening van BOG. Ondanks het feit dat ouderen (>70 jaar) steeds meer digitaal vaardig worden hebben zij enige schroom om de aangifte zelf te doen.
  Uitwerking van statuten en bovenstaand beleidsuitgangspunt zetten we om in een werkplan. Voorlopig is het werkplan geldig tot en met de aangifte over het jaar 2024.
 • Financiering.
  Subsidie of Contributie.
  In eerste instantie zetten we in op externe financiering. Bij de start van de Vereniging begin 2018 is in de statuten opgenomen dat de leden een contributie verschuldigd zijn. In de opeenvolgende ALV’s werd vastgesteld dat de contributie nihil is. Voor de financiering zetten we in op giften en subsidies.
  Na informeel overleg met de wethouder van het sociale domein van gemeente Gouda blijkt dat deze geen permanente financiering in het vooruitzicht wil stellen. Het bestuur zal zich inspannen op andere wijze aanvullende financiering te verwerven.
 • Doelgroep:
  De statuten omschrijven dat we ons als BOG beperken tot ouderen zonder pensioen of met een bescheiden pensioen zonder dit nader te specificeren. Iets nauwkeuriger benoemen we onze doelgroep als ouderen met een overzichtelijk inkomen.
  Verder is in de statuten ook een beperking van het vermogen opgenomen. Het lijkt redelijk geen beperking van het vermogen op te nemen in dit werkplan en dat ook te beschrijven als overzichtelijk. Vaak is een vermogen nodig als buffer voor de laatste levensfase.
 • Belangen behartiging.
  We moeten ook definiëren wat we verstaan onder het behartigen van de belangen van ouderen in de breedste zin van het woord. De opstellers van dit beleidsplan / werkplan verschillen van mening over de breedte van onze dienstverlening. De ene visie is dat de BOG zich beperkt tot IB en Toeslagen de andere dat er zich meer vragen voor doen in het sociale domein waarop BOG leden een antwoord kunnen geven.
  We formuleren voorlopig het aanbod van BOG in de minimum variant en laten de keuze voor een breder dienstverlening bij de individuele leden van de BOG. Leden die een breder aanbod willen doen zijn zelf verantwoordelijk voor het verwerven van de daarvoor benodigde kennis. Desgewenst kunnen leden die een uitgebreider aanbod willen doen zich binnen en buiten BOG-verband verbinden.
 • Onderlinge opvang:
  Wanneer een lid niet (meer) instaat is zijn afspraken met een cliënt uit te voeren stellen de overige leden van Bog zich garant voor een zorgvuldige afwikkeling van de door dat lid gemaakte afspraken. Het bestuur doet daartoe een gerichte oproep aan de overige leden. Het lid dat zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren informeert hierover direct of indirect zijn cliënten.
 • Samenwerken met andere organisaties:
  We streven een vruchtbare samenwerking na met de traditionele ouderenbonden ANBO en KBO/PCOB en de lokale ouderenbond SVMH. Met de landelijke bonden proberen we zaken als scholing af te stemmen.
  We onderhouden relaties met ambtenaren uit het sociale domein van de gemeente Gouda en met de verantwoordelijken voor de diaconie van Goudse kerken.
 • Het steunen van de leden bij het op peil houden van kennis.
  Scholingsbijeenkomsten van Belastingdienst worden bezocht door bestuursleden. Zij plaat-sen de verslagen van deze bijeenkomsten op onze website
  De mogelijkheid van externe inleiders houden we ook financieel open.
 • Communicatie:
  We zullen voor onze publiciteit zoveel als mogelijk gebruik maken van free publicity.
  Website
  BOG heeft een website waarop we relevante informatie verspreiden over de belastingaan-gifte en de rechten op toeslagen. Op deze site staan ook onze leden die hulpverlenen bij de belastingaangifte. We vragen relevante instanties een link te plaatsen naar onze website.
  Verder maken we ons bekend in het sociale domein.

Gouda, 14 december 2020.