Bij de vereniging Belastingservice Ouderen Gouda (verder BOG) zijn 13 leden aangesloten. Zij verlenen hulp bij belastingaangifte aan voornamelijk ouderen met een bescheiden inkomen.

U maakt daarvoor een afspraak met een van onze hulpverleners (zie tabblad hulpverleners) die wordt vastgelegd in de Overeenkomst inkomstenbelasting 2023. De individuele hulpverleners, en niet de vereniging BOG, zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige aangifte op basis van de door u verstrekte gegevens. De vereniging BOG registreert geen gegevens van individuele hulpvragers.

Voorafgaand aan de aangifte, of bij het inleveren van aangiftegegevens, ondertekent u de Overeenkomst.

OVEREENKOMST BIJ DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING over 2023.

Uw aangifte Inkomstenbelasting wordt door mij ingevuld op basis van de door U verstrekte gegevens. Voor deze gegevens bent en blijft U zelf verantwoordelijk. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door U onjuist verstrekte gegevens. Door deze brief te ondertekenen, geeft U aan, dat U hiermee akkoord gaat.
Als belastinginvuller van de BOG hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om Uw privacy te waarborgen. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
Uw persoonsgegevens volgens de wettelijke termijn van 5 jaar bewaar;
passende technische en organisatorische maatregelen neem zodat de beveiliging van Uw persoonsgegevens maximaal gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeef aan andere hulpverleners en andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Uw persoonsgegevens alleen gebruik voor administratieve doeleinden en het uitvoering geven aan de door U gevraagde assistentie bij Inkomstenbelasting, Zorg- en Huurtoeslag.
Ik bewaar Uw persoonsgegevens op mijn pc welke op de gebruikelijke wijze beschermd is met gebruikersnaam en wachtwoord.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van Uw persoonsgegevens die ik van U ontvangen heb. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens of een deel daarvan door mij. Mocht U in deze een klacht hebben dan vragen we U hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er niet uit, dan heeft U altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezicht houdende instantie op het gebied van privacybescherming.
Door ondertekening van deze brief geeft U uitdrukkelijk aan, dat U met het bovenstaande inzake Uw privacy akkoord gaat. Ook heeft U er geen bezwaar tegen, dat in noodgevallen (bv. als Uw hulpverlener ziek wordt of als vrijwilliger ophoudt), U door een andere hulpverlener van de BOG benaderd wordt.

U ontvangt van mij een kopie van deze brief en van Uw belastingaangifte. Bewaar de aangifte, samen met deze brief zorgvuldig. Bij vragen over een brief van de Belastingdienst inzake Uw aangifte kunt U contact opnemen met mij.
Handtekening BOG-lid Handtekening hulpvrager.