Jaarverslag BOG 2019

 

Ontstaan BOG

De Belastingservice Ouderen Gouda, kortweg BOG, is opgericht in het najaar van 2017.

 

De BOG is voortgekomen uit een langer bestaande belastingservice voor ouderen vanuit de ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB. Trokken de ouderenbonden lange tijd met elkaar op voor deze belastingservice, na het intrekken van de subsidie van de Belastingdienst in 2017 viel de eerdere succesvolle samenwerking van de ouderenbonden uit elkaar. Daarmee dreigde de goede onderlinge samenwerking tussen de belastinginvullers in Gouda te worden verstoord.

De belastinginvullers in Gouda werden ook geconfronteerd met de eis van de bonden enkel die leden te mogen ondersteunen die bij dezelfde bond waren aangesloten als de belastinginvuller. Tot die tijd hielpen de Goudse belastinginvullers iedere aanvrager ongeacht de bond waarvan de oudere lid was. Daarmee dreigde de vertrouwensband die de jaren daarvoor was opgebouwd tussen invuller en aanvrager te worden verstoord, wat onwenselijk werd geacht.

 

Redenen om de goede belastingservice in Gouda voort te zetten onder eigen regie waartoe de BOG is opgericht. Dit betekende ook dat de opleiding ook onder eigen regie wordt ingevuld.

Daarnaast volgen belastinginvullers die nog lid zijn van een van de bonden, ook de jaarlijkse training van de betreffende bond.

 

Activiteiten

De wijze waarop de service wordt uitgevoerd is identiek aan de wijze waarop het voorheen plaatsvond onder de vlag van de ouderenbonden. De kwaliteit van de jaarlijkse trainingen is op gelijkwaardig niveau als voorheen van de ouderenbonden.

 

De onkostenvergoeding die per adres wordt gevraagd voor de belastinginvuller, nl. € 12, —, is identiek aan de onkostenvergoeding van de ouderenbonden.

 

Naast belastingaangiften worden ook aanvragen voor huur- en zorgtoeslag verzorgd en wordt de omvang van de toeslagen jaarlijks gecontroleerd op juistheid.

 

In 2019 vond de jaarvergadering plaats op 29 januari 2019. Na afloop van deze jaarvergadering vond een studiemiddag plaats waarbij twee cases werden behandeld.

 

De BOG was afgelopen jaar ook een van de ondertekenaars van het Convenant Goudse Schuldhulp. Onze rol bij de Schuldhulp beperkt zich tot een signalerende rol. Problematische schulden die door ons bij cliënten worden waargenomen, kan worden gemeld bij het Sociaal Team die vanaf daar de case oppakt.

 

In 2019 is een aansprakelijkheidsverzekering voor alle leden van de BOG afgesloten, ingaande 1 januari 2020.

 

Het bestuur vergaderde in 2019 drie keer. In december 2019 bezocht het Bestuur de ANBO. De ANBO was van mening dat in de communicatie van de BOG niet duidelijk was dat de BOG geen onderdeel vormde van de ANBO. In reactie daarop hebben wij de verwijzing naar de ouderenbonden uit ons logo verwijderd.  In het op zich constructieve gesprek kwam verder naar voren dat ANBO en BOG de privacy regels verschillend interpreteerden.

 

Aantal invullers en cliënten

De BOG telt thans 13 belastinginvullers die in 2019 de belastingaangiften verzorgden voor 511 cliënten op 390 adressen. Deze cliënten zijn voornamelijk woonachtig in Gouda, daarnaast enkele in de buurtgemeenten.

 

Subsidies

Bij de start heeft de BOG twee subsidies ontvangen nl € 1.500 van Rabo Gouwestreek en € 1.000 van GoudApot namens de gemeente Gouda. De ontvangen gelden worden vnl. gebruikt voor zaalhuur en vergoeding belastingtrainers.

Volgens de oorspronkelijke begroting zou de in totaal ontvangen € 2.500 subsidie, voldoende zijn voor de oprichtingskosten en voor twee jaar (aangifte seizoen 2018 en 2019). Inmiddels blijkt dat dit bedrag voldoende lijkt om drie jaar onkosten te bestrijden. Reden om een nieuwe subsidie aanvraag op te schorten tot najaar 2020.

 

 

Gouda, 14 januari 2020

J.A. Scholten

Secretaris BOG