Jaarverslag 2018 van de Vereniging Belastingservice Ouderen Gouda BOG

De vereniging is opgericht op 26 februari 2018 met hetpasseren van de Statuten ten kantore van Notaris TerWal & Partners teBodegraven. Namens het BOG-bestuur hebben Hans van der Vlugt (voorzitter), Dolf Taekema (secretaris) en Cees Leenheer (penningmeester) de acte medeondertekend.

Onder nummer 71025480 is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Aanvankelijk maakte ook Patricia Goslings deel uit van hetbestuur. Als zodanig heeft zij een fraai logo ontworpen en de eerste versie van  een website ontwikkeld.

Penningmeester Cees Leenheer heeft via contacten bij RABO-bank Gouwestreek een subsidie verkregen en ook GoudApot heeft een financiële bijdrage aan de vereniging verstrekt. Daarmee zijn de kosten van de oprichting (Notaris en KvK) betaald en zijn de kosten van een bankrekening en het abonnement van de website gedekt tot het einde van het jaar 2019. Daarnaast zijn er kosten voor het organiseren van bestuurs- en ledenvergaderingen, maar dit zijn geen grote bedragen.

De leden betalen geen contributie. In de eerste helft van2018 waren er 12 leden. Zij zijn allen vrijwilligers, en zijn lid van de Ouderenorganisaties KBO-PCOB of ANBO of van geen enkele bond. In het najaar 2018 is aan de SeniorenVereniging Midden-Holland SVMH gevraagd ook Belastingaangevers bij BOG aan te melden en dat is gebeurd middels twee personen. Daarmee zijn de belangrijkste Goudse organisaties voor ouderen in BOG vertegenwoordigd. BOG heeft zich daarnaast gemeld bij de Stichting Seniorenplatform Gouda SSG, welke een platform wil bieden voor alle ouderenorganisaties naar het Gemeentebestuur van Gouda toe.

De belastingaangevers van BOG  staan open voor alle inwoners van Gouda of directe omgeving van de stad als zij aan een drietal voorwaarden voldoen:

+ AOW ontvangen  en eventueel een bescheiden pensioen;

+ nog geen AOW of pensioen ontvangen, maar al wel lid zijn van een van deOuderenbonden;
+ geen of een bescheiden vermogen hebben.

Per adres vraagt de belastingaangever € 12,– aan onkosten. Dit is de enige gemeenschappelijk afspraak tussen de leden. Ieder lid bepaalt verder zelfstandig wie hij of zij wil helpen, nadat het hem of haar door de ‘klant’ is gevraagd. De verdere voorwaarden voor privacy worden onder woorden gebracht in de zgn. meegeefbrief, welke de klant en de aangever beide ondertekenen na het doen van de (vaak digitale) aangifte.

Vanalle leden wordt gevraagd deel te nemen aan instructiebijeenkomsten, welke door KBO-PCOB en ANBO worden georganiseerd. Ook BOG zelf organiseert instructie-bijeenkomsten. Daarnaast zijn er ledenvergaderingen geweest op 18 januari (in feite de oprichtingsvergadering), 28 februari en 2 oktober. Op de ledenvergadering van 28 februari zijn twee mensen van de Belastingdienst uit Utrecht aanwezig geweest met inleidingen over de aangifte van Inkomstenbelasting en de Toeslagen. Het bestuur is 6 maal bijeen geweest. In januari heeft Patricia Goslings zich uit het bestuur teruggetrokken. Het bestuur heeft daarna een externe vrijwilliger gevonden om de website te vernieuwen. Patricia heeft soepel meegewerkt aan deze overdracht. De externe vrijwilliger heeft een zeer fraaie website ontworpen:  https://boggouda.nl, waarop voor ‘klanten’ veel informatie en tips te vinden zijn en waar BOG- leden via een alleen voor hen toegankelijk deel informatie kunnen uitwisselen.

Inde ledenvergadering van 2 oktober 2018 is Hans Scholten met instemming van alle leden tot het bestuur toegetreden. Hans van der Vlugt had al eerder aangegeven zich per 1 januari 2019 uit het bestuur terug te trekken. Daarmee wordt een andere taakverdeling afgesproken. Dolf Taekema wordt voorzitter, Hans Scholten wordt secretaris en Cees Leenheer blijft penningmeester. Dit is gemeld bij de Kamer van Koophandel.

Er zijn al diverse contacten met andere organisaties in de gemeente Gouda, zoals de Papierwinkel en de sociale makelaars van het Sociaal Team. Daarnaast met de SSG, de plaatselijke afdeling van KBO, de Regionale Belastingservice BSO Zuid-Holland van de KBO Bergschenhoek en met Gouda Bruist. Er zal ook contact gezocht worden met de schulphulpmaatjes van Swanenburghs Hofje, met Humanitas Thuisadministratie en met de belastingservices van FNV en CNV.

Middels flyers wordt de doelgroep ‘ouderen’ uitgenodigd contact te zoeken met een van de belastingaangevers van BOG, maar er zijn vanuit het verleden al veel bestaande contacten, die gehandhaafd blijven. De flyers worden verspreid in Medische centra en bij huisartsenposten, in Zorgcentra en wooncentra voor Senioren, in Buurtcentra en in kerken en moskeeën. Een enkele maal heeft er een artikeltje over BOG gestaan in de Goudse Post, met name toen duidelijk werd, dat de aangifteservice van de Belastingdienst in de kantine van voetbalvereniging Olympia was gestopt.

Inhet aangifte jaar 2017, dat plaatsvond in het voorjaar van 2018 hebben de 12 aangevers van BOG in totaal voor 442 mensen op 410 adressen de belastingaangifte verzorgd. Daarnaast is gekeken naar Zorgtoeslag en Huurtoeslag en is in enkele gevallen gekeken naar recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belasting BSGR. Niet alleen wat betreft de kwantiteit (het aantal ‘klanten’),  maar ook betreffende de kwaliteit van de serviceverlening is een en ander in ontwikkeling. Er zijn al gedachten geuit om dit alles vast te leggen in een Beleidsplan, dat voor de komende jaren als richtlijn zal gaan gelden. Dit is belangrijk in verband met de mogelijkheden om de dienstverlening door de leden van BOG in de toekomst mogelijk te blijven maken. Niet alleen is het ledenaantal van BOG aan het eind van het jaar tot 14 gestegen, maar de kosten voor instructie en organisatie, bankkosten en abonnementen zullen blijven stijgen. Daartoe zullen de contacten met de RABO-bank als het kan worden gecontinueerd en zijn de contacten met eleidsambtenaren van de gemeente Gouda al gelegd.

Het bestuur ziet terug op een zeer voortvarend eerste jaar van bestaan.

Dolf Taekema, secretaris