Na Prinsjesdag 15 september 2020 zijn de volgende wijzigingen voorgesteld. Omdat ze nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden behandeld, zijn ze voorlopig.

De belangrijkste wijziging voor 2021 is de volgende:

Vermogensgrens IB stijgt 2021 was in 2020
voor 1 persoon € 50.000 € 30.846
voor fiscale partners € 100.000 € 61.692
Het heffingspercentage 31% 30%

 

De Belastingdienst geeft aan, dat dit voor vermogens lager dan € 136.000 een belastingverlaging betekent. Vermogens boven dat bedrag zullen in 2021 zwaarder worden belast.

Vermogens Box 3                                                                 2021    was in 2020

1e schijf           0                        50.000           sp.   67%         0,03 %            0,07 %
                        (50.000           100.000)         bel.  33 %        5,69 %             5,28 %

2e schijf           50.000             950.000         sp.   21 %        0,03 %             0,07 %
                     (100.000         1.000.000)         bel.  79 %        5,69 %             5,28 %

3e schijf           950.000           >>>                 bel. 100 %      5,69 %             5,28 %
                    (1.000.000)        

De peildatum blijft de eerste dag van het kalenderjaar. Deze wijziging heeft invloed op:

  • schenkingen en giften vóór 31-12-2020  
  • aanslag box 3                                                 

De wijziging heeft géén invloed op:  – Toeslagen, vooral Huurtoeslag
                                                                  -eigen bijdrage Wlz (zorgcentra)
                                                                  – bij vrijstelling groene beleggingen toch aangifte doen!       

Nieuwe vermogensgrenzen Huurtoeslag:     2021                was in 2020   
voor 1 persoon                                               €  31.340                      €  30.846
voor fiscale partners                                    €  62.680                      €  61.692

Nieuwe vermogensgrenzen Zorgtoeslag:     
Voor 1 persoon                                              € 31.340                       €  30.846
                                                                         €  87.139 +                   €  85.767  +  

                                                                         € 118.479                      €  116.613

Voor fiscale partners                                   € 62.680                     €  61.692
                                                                          € 87.139  +                 €  85.767 +
                                                                         €149.819                     € 147.459

De AOW-leeftijd is in 2021  66 jaar en 4 maanden.
In 2022 zal die naar verwachting 66 jaar en 7 maanden worden,
in 2023 wordt die 66 jaar en 10 maanden en
in 2024 en 2025 zal die 67 jaar worden.

Belastingen Box 1,  percentages voor AOW gerechtigden.

                                                                                   Bel.     AOW            ANW  Wlz     totaal
1e schijf 2020             0                      34.713 *          9,7       0          0,1            9,65     19,45
               2021              0                      35.129 *          9,45     0          0,1            9,65     19,2

2e schijf 2020            34.713             68.507                                                                    37,35
               2021              35.129             68.507                                                                    37,1    

3e schijf 2020             68.507             >>>                                                                       49,5
               2021              idem                                                                                                             

* Voor jongere AOW-ers, geboren ná 01-01-1946 geldt deze lagere grens.
   Voor oudere AOW-ers, geboren vóór 01-01-1946  is de grens in 2020:  € 35.376  en in 2021:   € 35.941.

Al met al is er sprake van een lichte belastingverlaging voor de lagere inkomens.

AOW-ers hebben te maken met:

                                       Inkomen          2021                               Inkomen              2020                           
Alg. heffingskorting   tot  21.043       1469                              tot  20.384            1413                           
                                       tot  68.507       1469 – 3,093 %          tot  68.507             1413 – 2,633 %         
                                       >  68.507         0            v.h.me.           > 68.507                 0          v.h.me.           

Ouderenkorting          tot  37.970       1703                            tot  37.372               1622                          
                                       tot  49.323       1703 – 15 %               tot  48.185               1622 – 15%
                                       > 49.323           0            v.h.me.        > 48.185                   0          v.h.me.           

Alleenstaande Ouderenkorting          441                                                                436                                                    
(Arbeidskorting  (leeftijdstabel)        max.  2199                                                   max. 1989)    

Huizen en wonen.                     
Wonen in een sociale huurwoning met huur hoger dan € 619,01 voor 1 of 2 personen of
                                                                                                    € 633,40 voor 3 of meer personen.

Mogelijk recht op huurverlaging. Als mensen het gevoel hebben teveel te betalen, kan de huurcommissie gevraagd worden de juiste huur vast te stellen. Dit is dan juridisch bepaald.

Overdrachtsbelasting: starters 0 – 35 jaar         0%
                                          ouder dan 35 jaar           2 %
                                          niet wonen in het huis   8 %   (dus o.a. voor beleggers) 

Eigen woning forfait             2021                0,5 %               2020                0,6 %.            
Voor woningen met WOZ     < € 1.110.000,–                     < € 1.090.00,–                 
Is de waarde hoger                                        2,35 %                                       2,35 %

Hypotheekrente aftrek           43 %                                       46 %
(alleen van belang voor inkomens in box 3)

Inningsgrens                           € 47,–                                     € 46,–
Teruggave grens                    nog onbekend                         € 16,–

Schenkingen 2020.  Nog niet alle bedragen voor 2021 zijn bekend.
Vrij aan kind                                                                                  €     5.515
Vrij aan kleinkind of anderen                                                    €     2.208
Via een aangifte schenkbelasting kan vrijstelling worden gegeven in de volgende gevallen:
Vrij aan kind éénmalig                                                                €   26.457
Aan kind éénmalig voor dure studie                                         €   55.114
Aan kind 18 – 40 j. voor koop of aflossing hypotheek huis € 103.643

Voor 2021 is bekend geworden, dat de vrijgestelde bedragen eenmalig worden verhoogd.

Dit ter bevordering van ondersteuning van door corona getroffen ondernemers.

Vrij aan kind                                                                                  €    6.604

Vrij aan kleinkind of anderen                                                    €     3.244  

De andere vrijgestelde bedragen blijven hetzelfde.

In sommige gevallen mag de schenking in 2 of 3 jaar worden ontvangen,
bijv. bij aflossing hypotheek. Wel dan in alle jaren schenkbelasting aangeven.
Schenkingen aan ANBI’s of SBBI’s zijn volledig vrij van heffingen.
(Sociaal Belang Behartigende Instelling, soort kleinschalige ANBI, moet wel erkend zijn).

Schenk- en erfbelasting
Inkomen                                 partner            kleinkind                    broer/zus
                                                  kind                 andere fam.                ouder
tot € 126.722                          10 %                18 %                              30 %
 >  € 126.722                          20 %                36 %                             40 %

Berekening erfdeel ouder en kind 

Als van een echtpaar met bijv. twee kinderen één van de twee overlijdt, wordt het vermogen, als er geen testament is, volgens de wet verdeeld.

Een vermogen kan bestaan uit de banksaldi + WOZ-waarde van het door het echtpaar bewoonde huis, of ook beleggingen.
Langstlevende (bijv. 69 jaar) was al voor de helft eigenaar             1/2
Langstlevende en de twee kinderen ieder 1/3 x 1/2 =                       1/6
De berekening van de belastbare bedragen gaat met de wettelijk vastgestelde 6 % rekenrente, en een leeftijdsafhankelijke factor.

 

Bijvoorbeeld: Het vermogen van het echtpaar was € 150.000. Dat 1/6 e deel is groot € 25.000.
De leeftijdsfactor van de langstlevende is  8 (zie de tabel hierna).
25.000 x 0.06 = 1.500. Dan is het berekeningsbedrag 1.500 x 8 = 12.000.
Het belastbare bedrag van de twee kinderen is dan 25.000 – 12.000 = 13.000 ieder.
Het belastbare bedrag van de langstlevende ouder: 25.000 + 2 x 12.000 = 25.000 + 24.000 = 49.000

De vrijstellingen (geldig in 2020, er zijn geen aanwijzingen dat dat in 2021 wijzigt) zijn:
Partner                                        €  661.328
Kind/kleinkind                          €   20.946
Achterkleinkind en anderen   €     2.208
Kind met beperking                  €   62.830
Ouder(s)                                      €   49.603

In het voorbeeld is de aanslag erfbelasting voor zowel de langstlevende als haar twee kinderen € 0.

Vermenigvuldigingsfactor erfbelasting. Jaren en factoren (9 en 6 ontbreken).
< 20     20-30   30-40  40-50   50-55   55-60   60-65   65-70  70-75   75-80   80-85   85-90  > 90
  16        15          14         13          12          11          10          8           7           5            4            3          2

Opname in zorgcentrum.

De SVB zal vragen of de in de huurwoning achterblijvende en de in een centrum verzorgde beiden de hogere AOW voor alleenstaanden willen ontvangen. Bij lagere inkomens en lage vermogens is dat doorgaans niet verstandig. Dit is een éénmalige keuze. De in een centrum verzorgde houdt dan postadres bij de partner in de voormalige huurwoning.
Beide partners krijgen wel recht op de Alleenstaande Ouderenkorting.
Regel de Huurtoeslag voor de in de huurwoning achterblijvende partner.
De in een centrum verzorgde krijgt dan de lage eigenbijdrage van het CAK in rekening gebracht.

Plotselinge stijging van het inkomen. ( jaarlijkse overwegingen).

Dit kan komen door:  – ontvangen alimentatie
                                        – schenking
                                        – erfenis
                                        – verkoop huis

Wat te doen? Vóór 31-12       +     Vraag Voorlopige Aanslag aan en betaal uiterlijk 31-12.
                                                           Deze wordt altijd verrekend met de definitieve aangifte.
                                                           Dit verlaagt het vermogen met peildatum 01-01.
                                                    +    Overweeg een middeling met vorige jaren.
                                                    +    Overweeg een grote uitgave, gift of schenking.
                                                    +    Regel per direct herziening Huurtoeslag en Zorgtoeslag.
                                                    +    Denk aan formulier: verzoek Bijzondere Situatie Huurtoeslag.

[parallax-scroll id=”408″]