Hartelijk welkom op de website van de Belastingservice Ouderen Gouda. Wij zijn de enige organisatie, die U bij U thuis bezoekt, als U daarom vraagt.

 

Wij beginnen aan te geven met getallen hoe een en ander werkt. Daartoe beginnen we met de toeslagen, want die kunnen worden aangevraagd met een prognose, die aan het begin van het jaar kan worden vastgesteld. De toeslagen over 2019 kunnen nog worden aangevraagd tot aan 1 september 2020. De leden van BOG kunnen U daarbij assisteren.

 

TOESLAGEN 2020

 

HUURTOESLAG 2020

 

De grenzen

alleenstaande                                     echtpaar

inkomen max.                         € 31.229                                             € 40.926

vermogen max.                       € 30.846                                             € 61.692

huur, incl. servicekosten         €      737,14                                        idem

 

De servicekosten kunnen bestaan uit:

schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimtes (portieken, galerijen), max. € 12,–

energiekosten gemeenschappelijke ruimtes (verlichting, liften), max. € 12,–

huismeester, indien aanwezig, max. € 12,–

kosten onderhoud dienst- en recreatieruimtes, max € 12,–

 

Een belangrijke toevoeging is de volgende. Er is in 2019 huurtoeslag uitbetaald op een daartoe gerechtvaardigd inkomen. De huurtoeslag blijft in 2020 uitbetaald worden op grond van een te lage prognose. Bij een inkomen, dat in 2020 gestegen blijkt te zijn tot boven de grens van € 22.675 zou in de bestaande regeling de in 2020 uitbetaalde huurtoeslag moeten worden terugbetaald.

In 2020 zal er niet moeten worden terugbetaald tot de hierboven genoemde inkomensgrenzen.

Bij een nieuwe aanvraag huurtoeslag in 2020 zullen deze grenzen ook gelden.

Het recht op huurtoeslag blijft dus bij een stijging van het inkomen tot boven € 22.675 voor een alleenstaande en € 30.800 voor een echtpaar bestaan. Er zal een nieuwe toekenning plaatsvinden, omgekeerd evenredig met die stijging boven die grenzen. Er zijn nieuwe schema’s opgesteld. De leden van BOG weten er alles van. Daarom zullen verplichtingen tot terugbetalingen zo goed als altijd tot het verleden behoren. De belastingdienst heeft geluisterd naar het commentaar, dat ook wij als BOG (!) hebben geleverd.

 

Als iemand tijdens een kalenderjaar ineens een hoger inkomen krijgt, en de verwachting is, dat dat eenmalig is, bijvoorbeeld door een afgekocht pensioen of een uitkoopsom, dan kan hij of zij een formulier  ‘verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’ aanvragen. Het recht op  huurtoeslag wordt dan gecontinueerd, met een speciale toekenning in het jaar van het hogere inkomen en in de navolgende jaren met een toekenning op het gebruikelijke inkomen.

 

 

HUURTOESLAG 2019, nog even de grenzen

 

alleenstaande                                     echtpaar

inkomen max.                         € 22.675                                             € 30.800

vermogen max.                       € 30.360                                             € 60.720

huur, incl. servicekosten         €      720,42                                        idem

 

 

 

ZORGTOESLAG 2020

 

 1. U hebt een Nederlandse zorgverzekering.
 2. U bent Nederlander van 18 jaar of ouder of U hebt een geldige verblijfsvergunning
 3. De grenzen

alleenstaande                                     echtpaar

inkomen max.                         €   30.481                                           €   38.945

vermogen max.                       € 116.613                                           € 147.459

 

De toekenning voor een alleenstaande zal over het gehele jaar € 67 meer bedragen dan in  2019 en

voor een echtpaar  € 95 meer. Dan leidt naar de volgende getallen:

Een alleenstaande met een inkomen  tot ongeveer € 21.448 zal het maximale bedrag van € 104 per maand krijgen. Bij een hoger inkomen wordt het evenredig minder en is nihil bij € 30.481

Een paar met een gezamenlijk inkomen van ongeveer € 21.499 zal het maximale bedrag per maand van € 199 krijgen. Daarna wordt het evenredig minder tot het nihil is bij een inkomen van € 38.945.

 

ZORGTOESLAG 2019, nog even de grenzen

 

alleenstaande                                     echtpaar

inkomen max.                         €   29.562                                           €   37.885

vermogen max.                       € 114.776                                           € 145.136

 

Als U huurtoeslag of zorgtoeslag wilt aanvragen of wijzigen doet U dat bij de Belastingdienst afdeling Toeslagen via Mijn toeslagen,  middels Uw digid-code,  maar… U kunt natuurlijk ook een van de BOG-hulpverleners bellen. Wel zo makkelijk.

 

 

 

 

 

 

INKOMSTENBELASTINGEN

BOX 1

Inkomen kan bestaan uit salaris, uitkering, AOW, verdiensten of vergoedingen uit incidentele klussen, of eventueel alimentatie van een voormalige partner. Deze worden belast in box 1, waarin ook de financiën, die met de door Uzelf bewoonde eigen woning vallen.

In de komende aangifte-periode in het voorjaar van 2020 krijgen we te maken met de getallen van 2019, maar de getallen van 2020 en 2021 zijn al bekend.

 

 

 

Aangifte 2020

 

Ondergrens     Bovengrens     Belasting           ANW    WLZ           Totaal

 

Schijf 1         0                      35.376 **        9,70 %            0,1 %    9,65 %          19,45 %

 

Schijf 2         35.377             68.507                                                                        37,35 %

 

Schijf 3         68.508            hoog                                                                           49,5 %

 

 

Aangifte 2019

 

Schijf 1         0                      20.384             9,0 %               0,1 %   9,65 %          18,75 %

 

Schijf 2         20.385             34.817 *          10,45 %           0,1 %    9,65 %         20,20 %

 

Schijf 3         34.818             68.507                                                                       38,10 %

 

Schijf 4         68,508             hoog                                                                          51,75 %

 

 

*   Dit getal geldt voor mensen geboren vóór 01-01-1946.

Voor mensen geboren tussen 01-01-1946 en 01-01-1953 is de grens € 34.300 .

** Dit getal geldt voor mensen geboren vóór 01-01-1946.

Voor mensen geboren tussen 01-01-1946 en 01-01-1953 is de grens € 34.713 .

 

In de aangifte 2018 waren de grensbedragen iets lager:

Schijf 1 € 20.384 was € 20.142

Schijf 2 € 34.817 was € 34.404

Schijf 3 € 68.507 is gelijk gebleven

 

Na 2019 schuiven schijf 1 en schijf 2 in elkaar.

In 2020 zullen de mensen met een inkomen uit de 1e schijf van 2019 te maken krijgen met een belastingverhoging van 0,7 %. De mensen uit de 2e schijf van 2019 krijgen dan te maken met een belastingverlaging van 0,75 %.

Dit lijkt oneerlijk, maar dat zal voor de eerste groep worden gecompenseerd met een hogere Algemene Heffingskorting en een hogere Ouderenkorting. Zie hierna.

 

Mensen, die AOW ontvangen betalen geen premie voor AOW, anderen 19,7 %.

Mensen, die hogere inkomens hebben dan in box 1 en 2 belast worden, betalen geen Premies          Volksverzekeringen, maar hun percentages Inkomstenbelasting maken een forse sprong.

 

 

 

BOX  2

 

Als U ergens een zakelijk belang heeft, worden inkomsten daarvan belast in box 2. In  de doelgroep Ouderen met een bescheiden inkomen komt dat bijna niet voor.

 

BOX 3

Vermogens zijn al Uw bezittingen van aanzienlijke waarde, waar voor een taxatie is opgesteld. Dat gebeurt alleen, als er sprake is van een verzameling en als er geen sprake is van ‘eigen gebruik’. Verder valt onder vermogen al Uw bankrekeningen opgeteld, en eventueel aandelen, obligaties, enz.

Het huis waarin U zelf woont, wordt niet beschouwd als vermogen, en moet U aangeven in box 1.

Voor 2019 gold, dat vermogen van € 30.360 per persoon, dus voor 2 partners € 60.720 niet wordt belast. De peildatum voor Uw aangifte 2019 is dus al geweest: 01-01-2019. Hiermee heeft U rekening kunnen  houden of anders kunt U dat voor volgend jaar, uiterlijk 31-12-2019 al doen. In 2020 zal een vermogen tot € 30.846 per persoon niet worden belast. Voor een echtpaar het dubbele.

AFTREKPOSTEN voor box 1. U verlaagt daarmee het inkomen, dat belast wordt.

Aftrekposten kunnen zijn: een aantal zorgkosten; giften aan goede doelen, zogenaamde ANBI-instellingen (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen); en als U een eigen huis zelf bewoont de eventuele rente en kosten voor de hypotheek die U daarvoor heeft afgesloten.

Het bedrag van € 385 eigen risico voor zorgkosten, dat mensen ook in 2019 zelf moeten betalen en dat niet aftrekbaar is, zal in 2020 gelijk blijven. Sinds 1 januari 2019 is er wel een regel bijgekomen, die voordeliger zal uitwerken voor vrijwel iedereen, die hoge zorgkosten heeft. Het betreft de kosten voor dure medicijnen. Voor sommige medicijnen zijn er goedkope en duurdere uitvoeringen verkrijgbaar en de zorgverzekering zal in de meeste gevallen alleen de goedkope uitvoering vergoeden. Indien de arts toch een dure uitvoering voorschrijft, of de klant vraagt daarom, dan zal de klant een gedeelte zelf moeten betalen. Die eigen bijdrage kent met ingang van dit jaar een maximum van € 250 per jaar. Dit bedrag maakt dan geen deel uit van die € 385 en is eveneens niet aftrekbaar. Zie www.medicijnkosten.nl. Die geeft een zoekfunctie om de regeling voor het betreffende medicijn na te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

HEFFINGSKORTINGEN

Iedereen, die aangifte van Belasting doet, hoeft een deel van het berekende bedrag van de aanslag niet te betalen. Dat is inkomensafhankelijk. Het gaat dan om Algemene Heffingskorting, om Ouderenkorting, om de Alleenstaande Ouderenkorting en mogelijk nog enkele andere kortingen, die voor weinig Ouderen van belang zijn.

Voor 2020 geldt voor AOW-ers met een inkomen tot € 20.711 een Algemene Heffingskorting van

€ 1.413. Daarboven wordt dat bedrag met een percentage van 2,954 % van het bedrag boven 20.711 verminderd tot het bij € 68.507 nihil is.

Voor 2019 geldt voor AOW-ers met een inkomen tot € 20.384 een Algemene Heffingskorting van € 1.268. Daarboven wordt dat bedrag met een percentage van 2,633% van het bedrag boven 20.384 verminderd, tot het bij € 68.507 nihil is.

In 2020  is er bij de Ouderenkorting een grens van € 37.372. Heeft iemand een lager inkomen, dan krijgt hij of zij € 1.622 minder belasting te betalen, korting dus. Is er meer inkomen, dan wordt 15% van dat meerdere afgetrokken van die € 1.622, tot het bij € 48.185 nihil is.

In 2019 is er bij de Ouderenkorting een grens van € 36.783. Heeft iemand een lager inkomen, dan krijgt hij of zij € 1.596 minder belasting te betalen, korting dus. Is er meer inkomen, dan wordt 15% van dat meerdere afgetrokken van die € 1.596, tot het bij € 47.423 nihil is.

De Alleenstaande Ouderenkorting is in 2019 een vast bedrag van € 429. Dat wordt in 2020 € 436.

De ledern van BOG weten er alles van.

AANGIFTE

 

Het is heel belangrijk dat Uw belastingaangifte goed gebeurt; alleen dan krijgt U de juiste aanslag van de belastingdienst.
Een niet correcte invulling leidt tot een foutieve aanslag, waarbij U mogelijk te veel betaalt. Maar nog belangrijker is, dat Uw eventuele Zorg- en Huurtoeslag direct gekoppeld zijn aan Uw inkomen en vermogen. Maakt U een fout in de aangifte, welke leidt tot een foutieve aanslag dan kan het zijn, dat U bijvoorbeeld een deel van Uw genoten Huurtoeslag moet terugbetalen.
Indien U in een verzorgingshuis bent opgenomen kan door een foutieve aanslag Uw eigen bijdrage ineens verhoogd worden.
Kortom, laat U bijstaan door een van de BOG-leden die jaarlijks een bijscholing ontvangen om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Inkomstenbelasting, Huur- en Zorgtoeslag. De hulpverlener vraagt € 12 euro onkostenvergoeding per adres.

 

 

 

 

 

 

 

TIPS VOOR HET EINDE VAN HET JAAR

 

Als U op 1 januari 2020 meer dan € 30.360 vermogen bezit gaat U over het meerdere belasting betalen. Heeft U een partner, dan wordt Uw vermogen belast als U op die datum samen meer dan € 60.720 heeft. Vermogen zijn al Uw bezittingen (maar niet het door U bewoonde huis) verminderd met Uw schulden (maar niet de op dat woonhuis afgesloten hypotheek). Vermogen wordt belast in box 3. De peildatum is ieder jaar de eerste dag van het jaar.

HOE VERLAAG IK MIJN VERMOGEN?

 • Geef geld uit aan goederen die niet in box 3 vallen zoals bijvoorbeeld een auto, caravan, camper , boot of schilderij.
 • Betaal rekeningen of een vakantie in 2020 voor het einde van dit jaar 2019. Maar pas op, dat de verschaffer niet tussentijds failliet gaat.
 • Als U kunt, betaal in december 2019 de premie voor Uw zorgverzekering 2020 voor een heel jaar vooruit; U krijgt dan ook nog betalingskorting.
 • U kunt in  een keer een schenking doen aan een goed doel. Zie verder hieronder bij Schenking aan goed doel.
 • Los extra af op Uw hypotheek. Meestal mag U boetevrij 10 tot 15 % aflossen. Mogelijk komt U daardoor onder de grens voor de renteopslag, waardoor U voor de toekomst een lagere rente gaat betalen.
 • Als U Uw hypotheek oversluit tegen een lagere rente, mag U de boeterente en de administratiekosten aftrekken.
 • U mag Uw kinderen voor 31-12-2019 nog een schenking doen van maximaal € 5.428. Ook kleinkinderen kun U bedenken; voor hen is de maximale schenking € 2.173 .
  Als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is, is eenmalig een hogere schenking mogelijk, als het om een eigen woning gaat (schenking maximaal € 102.010) een dure studie (maximaal € 54.246), of eenmalig een vrije schenking van maximaal € 26.040.
 • Vraag Uw BOG-aangever naar de details.
 • NOGENKELE ALGEMENE TIPS
 • Sommige mensen doen geen belastingaangifte, omdat ze daartoe niet zijn uitgenodigd door de Belastingdienst. Laat altijd onderzoeken of dat verstandig is, want soms blijkt, dat mensen recht op teruggave hebben.
 • Als een pensioenfonds een pensioen tegen een bedrag-ineens wil afkopen, vraag dan altijd voordat U akkoord gaat een berekening om te zien hoe men tot het aangeboden bedrag is gekomen. Sommige pensioenfondsen gebruiken bij de berekening van hun dekkingsgraad een verplichte rekenrente van circa 1 %, terwijl ze bij de voorgestelde uitkering een rente van circa 4 % hanteren. Anders gezegd: Het voorgestelde bedrag is veel te laag.
 • Als een pensioenfonds een vergeten nabestaande pensioen alsnog aan de achtergebleven partner uitkeert, let dan op, dat zo’n uitkering het inkomen verhoogt, soms met als onbedoeld bijgevolg, dat ontvangen huur- en of zorgtoeslag moet worden terugbetaald.
 • SCHENKING AAN GOED DOEL
 • Als U een schenking doet aan een organisatie met een goed doel, is die schenking pas aftrekbaar als het bedrag meer is dan 1 % van Uw inkomen.
 • Daarom is beter periodiek te schenken. Bij contract verplicht U zich 5 jaar een bepaald bedrag, door Uzelf te bepalen, jaarlijks te schenken aan de instelling. In zo’n geval mag U de schenking direct aftrekken zonder dat er een drempel geldt. Een contract is gemakkelijk te verkrijgen. Een telefoontje naar de goede doelen-organisatie bv. Artsen zonder Grenzen, de Hartstichting, KWF, politieke partij of de Kerk is voldoende. Zij sturen U graag zo’n contract toe. Vijf jaar lijkt een lange tijd, maar als U tussentijds komt te overlijden, vervalt het contract automatisch als U dat vooraf aangeeft. Er zijn zelfs giften aan speciale organisaties, waarbij U meer mag aftrekken dan U aan de organisatie hebt gegeven. Dat zijn zgn. culturele organisaties, zoals bijvoorbeeld Het Verzetsmuseum, Kamp Amersfoort, stichting schouwburgcomplex Gouda, filmhuizen, bibliotheken, enz. enz. Het aangifteprogramma berekent dan 25% meer aftrek dan U geschonken heeft.
 • Vraag Uw BOG-aangever ook hier naar de details.

 

 

 

 

WAAR KAN IK NOG MEER GOEDE ADVIEZEN VINDEN ?

 

Bij de consumentenbond kunt U zich opgeven voor de Belastingcoach. U ontvangt dan gratis regelmatig tips en wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen inzake belastingen. (www.consumentenbond.nl/belastingaangifte )
Als U lid bent van een van de ouderenbonden ANBO of KBO-PCOB, dan vindt U in hun periodieken eveneens vaak nuttige adviezen.
Ook kunt U zich abonneren op FiscAlert tegen een door Uzelf te bepalen abonnementsprijs, waardoor U bijna maandelijks wordt geïnformeerd over  de slimste tips in geldzaken. (www.fiscalert.nl , tel. 0900 3472253).Kort geleden heeft FiscAlert een lijst met 12 besparingsideeën gepubliceerd. Daarvan zijn enkele hierboven al genoemd. U kunt de gehele lijst zelf downloaden als U een computer en internet heeft, anders staan de BOG leden U ter zijde.
En natuurlijk kunt U altijd de belastingdienst zelf bellen met vragen 0800-0543.